Ko mēs darām?

Kad Kungs deva man brāļus,
neviens nerādīja, kas man jādara,
bet Visaugstais pats atklāja man,
ka man vajag dzīvot saskaņā ar
Svēto Evaņģēliju.
/Sv. Franciska Testaments/

Pāvests Pijs XI reiz teica par kapucīniem: “Kad laiki bija vissliktākie un ļoti bija nepieciešama palīdzība vietās, kuras bija pamestas un kur neviens cits negāja, tur jūs atradīsiet kapucīnu”.

Katram ordenim ir sava harizmāts un misija. Kapucīnu harizma ir būvēt brālību, ko Jēzus parāda Evaņģēlijā un svētais Francisks savā dzīves piemērā. Tas liek brāļiem iesaistīties visdažādākajās aktivitātēs, jo katra Baznīcas joma un kalpošana prasa dziedinošas attiecības.

Pasaulē kapucīni cenšas dzīvot un strādāt starp nabadzīgajiem un pamestajiem. Viņi kalpo cietumos, zupas virtuvēs, patversmēs, nabadzīgās draudzēs un daudz kur citur.

Latvijā kapucīni darbojas draudžu dzīves vadīšanā Rīgā, Olainē un Viļakā.

Rīgā brāļi kalpo sv. Alberta draudzē un aprūpē ticīgos Ķekavā. Tiek apkalpoti pansionāti, kā arī P. Stradiņa un Rīgas 2. slimnīca. Pastorālā aprūpē brāļi ietver Neokatehumenālā ceļa kopienas, Franciskāņu Sekulārordeni; pie draudzes darbojas “Alfa Kurss”, draudzes “Caritas” grupa palīdz trūcīgajiem. Draudzē darbojas četras lūgšanu un evaņģelizācijas grupas. Tiek organizētas svētdienas skolas maziem bērniem un katehēzes pieaugušajiem.

Olainē brāļi apkalpo jaunuzcelto draudzes baznīcu, netālu esošo Pēternieku draudzi un Jaunolaines ticīgos, tiek apmeklēti cietumā ieslodzītie, slimnieki.